Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 1/6/2018:

- μέσω της BETA Χρηματιστηριακής σε αγορά 123.154 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9616 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 118.429,79 ευρώ,

- μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής σε αγορά 97.678 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9641 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 94.167,66 ευρώ.