Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 03/07/2018:

- μέσω της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 22.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9752 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 21.941,50 ευρώ,

- μέσω της Euroxx Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 18.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9565 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 17.216,49 ευρώ,

- μέσω της ΒΕΤΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 97.547 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9721 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 94.830,28 ευρώ.