Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 3/9/2018:
- μέσω της Παντελάκης Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ. σε αγορά 84.610 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,7735 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 65.450,06 ευρώ,
- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 16.429 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,7812 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 12.833,66 ευρώ.