Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 4/6/2018:

- μέσω της BETA Χρηματιστηριακής σε αγορά 139.105 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9711 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 135.090,09 ευρώ,

- μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής σε αγορά 73.466 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9769 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 71.768,13 ευρώ.