Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 04/07/2018:

- μέσω της Παντελάκης Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 70.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9399 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 65.795,28 ευρώ,

- μέσω της Euroxx Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 15.900 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9682 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 15.394,59 ευρώ,

- μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος σε αγορά 38.495 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9730 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 37.457,16 ευρώ,

- μέσω της Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 31.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9398 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 29.134,00 ευρώ.