Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 5/6/2018:

- μέσω της BETA Χρηματιστηριακής σε αγορά 96.295 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9854 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 94.885,34 ευρώ,

- μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής σε αγορά 97.344 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9851 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 95.896,70 ευρώ.

- μέσω της Euroxx Χρηματιστηριακής σε αγορά 10.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9849 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 9.849,00 ευρώ.