Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 05/07/2018:

- μέσω της Παντελάκης Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 71.578 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,8891 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 63.640,46 ευρώ,

- μέσω της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 4.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9040 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3.616,00 ευρώ.