Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 7/5/2018:

  • μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 52.451 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,015 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 53.257,08 ευρώ,
  • μέσω της ΒΕΤΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 23.935 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,012 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 24.227,50 ευρώ.