Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

 Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 6/9/2018:
- μέσω της Παντελάκης Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ. σε αγορά 41.800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,7977 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 33.343,39 ευρώ. 
- μέσω της EUROXX Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.ΕΥ. σε αγορά 73.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,7958 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 58.093,01 ευρώ.