Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 7/6/2018:

- μέσω της BETA Χρηματιστηριακής σε αγορά 54.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9952 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 54.240,52 ευρώ,

- μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής σε αγορά 34.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9951 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 33.833,01 ευρώ,

- μέσω της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 61.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9945 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 60.662,20 ευρώ.