Ανακοίνωση αποφάσεων Α΄ Επαναληπτικής Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12.10.2007

Η Εταιρεία Intralot σας ενημερώνει, σύμφωνα με τα άρθρα 278 και 290 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 12.10.2007 που έλαβε χώρα στις 24.10.2007 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών περιλαμβανομένου και υπολοίπου κερδών εις νέον (προηγουμένων χρήσεων), και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας.
Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπέρ το άρτιον αποθεματικού, κατά 18.122.611,03 Ευρώ και η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά 0,23 Ευρώ, ήτοι η νέα ονομαστική αξία της μετοχής θα είναι εξήντα λεπτά του Ευρώ (0,60€) και το συνολικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 47.276.376,60 ευρώ.
Παρέστησαν 95 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 47.284.372 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 60,01%). Ψήφισαν: Υπέρ 47.284.372 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

2. Έκδοση και δωρεάν διανομή νέων μετοχών στους παλαιούς μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, κατόπιν αυξήσεως του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας τους.
Αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ και η αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών κατά 78.793.961 νέες μετοχές που θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά.
Παρέστησαν 95 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 47.284.372 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 60,01%). Ψήφισαν: Υπέρ 47.284.372 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.
Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και η κωδικοποίησή του, ώστε να περιληφθούν, επιπλέον της αυξήσεως που αποφασίστηκε ως ανωτέρω, και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που έχουν αποφασιστεί έως σήμερα δυνάμει αποφάσεων του Δ.Σ. της εταιρείας κατόπιν ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών από τα μέλη του Δ.Σ. και τους εργαζομένους της εταιρείας στα πλαίσια της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
Παρέστησαν 95 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 47.284.372 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 60,01%). Ψήφισαν: Υπέρ 47.284.372 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

4. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών και τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και την έκδοση νέων μετοχών και την αντιμετώπιση τυχόν κλασματικών υπολοίπων.
Αποφασίστηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών και τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και την έκδοση νέων μετοχών και την αντιμετώπιση τυχόν κλασματικών υπολοίπων.
Παρέστησαν 95 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 47.284.372 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 60,01%). Ψήφισαν: Υπέρ 47.284.372 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

5. Καθορισμός του συνολικού αριθμού των προς διάθεση, κατά το τρέχον έτος 2007, Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας του Προγράμματος ΙΙ (όπως αυτό εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 04.05.2005 και 22.09.2006 και ισχύει), σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τη ρύθμιση των σχετικών λεπτομερειών.
Αποφασίστηκε ο καθορισμός του συνολικού αριθμού των προς διάθεση, κατά το τρέχον έτος 2007, Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας του Προγράμματος ΙΙ (όπως αυτό εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 04.05.2005 και 22.09.2006 και ισχύει), σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε μέχρι ένα εκατομμύριο παλαιές (προ της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου) μετοχές (ή δύο εκατομμύρια νέες -κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου- μετοχές). Το πρόγραμμα κατά τους λοιπούς όρους του ισχύει όπως αυτό εγκρίθηκε με τις από 4.5.2005 και 22.9.2006 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας. Επίσης αποφασίστηκε όπως εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. της εταιρείας να καταρτίσει ή/και να τροποποιήσει τον σχετικό κανονισμό του προγράμματος stock options και να ρυθμίσει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σχετικά με το πρόγραμμα εναρμονίζοντάς το σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Παρέστησαν 95 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 47.284.372 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 60,01%). Ψήφισαν: Υπέρ 42.379.506 (89,63%), Κατά 4.836.802 (10,23%), Λευκά/Αποχή 68.064 (0,14%)

6. Ανακοίνωση στοιχείων για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την από 04.05.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
Ανακοινώθηκε από την Εταιρεία ότι κατά το διάστημα από 4.5.2006 έως 4.5.2007 δεν αποκτήθηκαν από την Εταιρεία ίδιες μετοχές.
Παρέστησαν 95 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 47.284.372 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 60,01%). Ψήφισαν: Υπέρ 38.676.506 (81,80%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 8.607.866 (18,20%)