Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 18.4.2007

Η Εταιρεία Intralot σας ενημερώνει, σύμφωνα με τα άρθρα 278 και 290 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 18ης Απριλίου 2007 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006, έπειτα από ακρόαση της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης.
Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 της INTRALOT.
Παρέστησαν 62 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 30.976.929 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 39,31%). Ψήφισαν: Υπέρ 30.976.929 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2006-31.12.2006).
Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2006.
Παρέστησαν 62 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 30.976.929 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 39,31%). Ψήφισαν: Υπέρ 19.371.067 (62,54%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 11.605.862 (37,46%).
Σημειώνεται ότι για τη λήψη της απόφασης επ’ αυτού του θέματος ψήφισαν τα μέλη του ΔΣ και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές που τους ανήκαν και όχι με αυτές που εκπροσωπούσαν (ποσοστό εκπροσώπησης 37,46%)
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2007 - 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» για τον έλεγχο της χρήσης 2007 και καθορίστηκε ο τρόπος αμοιβής της.
Παρέστησαν 62 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 30.976.929 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 39,31%). Ψήφισαν: Υπέρ 30.976.929 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0
4. Έγκριση αμοιβών επί των κερδών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007, κατ’ άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002.
Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής κάθε μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο από 1.1.2006 έως 31.12.2006. Επίσης αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002, ο καθορισμός της αποζημιώσεως του τρέχοντος έτους των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Παρέστησαν 62 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 30.976.929 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 39,31%). Ψήφισαν: Υπέρ 30.976.929 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0
5. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο 01.07.2007 - 30.06.2008 κατ’αρθ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
Καθορίστηκαν ανώτατα ποσά μισθών μελών του Δ.Σ. συνδεδεμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία και ειδικώτερα των κ.κ. Κ. Αντωνόπουλου, Ανδ. Παπούλια και Φ. Μαυρουδή.
Παρέστησαν 62 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 30.976.929 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 39,31%). Ψήφισαν: Υπέρ 30.976.929 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0
6. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε’ του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών.
Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42§ε’ του Ν. 2190/1920, εταιριών.
Παρέστησαν 62 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 30.976.929 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 39,31%). Ψήφισαν: Υπέρ 30.976.929 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0
7. Λήψη εκ νέου απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μέσω του Χ.Α. και μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών αυτής, λαμβανομένων υπόψη των ήδη αγορασθεισών από την Εταιρεία - σύμφωνα με τις από 15.03.02, 02.04.03, 28.04.04, 20.04.05 και 04.05.2006 σχετικές αποφάσεις των μετόχων αυτής- και καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των νέων αγορών, ως και του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο αυτές πρέπει να εκτελεσθούν. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους του άρθρου 16 παρ. 5-7 του ΚΝ. 2190/1920, ως ισχύει.
Εγκρίθηκε η λήψη απόφασης για την δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μέσω του Χ.Α. και μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών αυτής, και καθορίσθηκε ως ανώτατη τιμή που θα διενεργηθούν οι αγορές τα 35€ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή τα 10€ ανά μετοχή. Η εν λόγω απόφαση ισχύει για περίοδο 12 μηνών. Επίσης αποφασίστηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης και την τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων.
Παρέστησαν 62 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 30.976.929 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 39,31%). Ψήφισαν: Υπέρ 30.976.929 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0
8. Ανακοίνωση στοιχείων για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την από 04.05.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Ανακοινώθηκε από την Εταιρεία ότι κατά το διάστημα από 8.5.2006 έως 18.4.07 δεν αποκτήθηκαν από την Εταιρεία ίδιες μετοχές.
Παρέστησαν 62 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 30.976.929 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 39,31%). Ψήφισαν: Υπέρ 30.872.025 (99,66%), Κατά 92.913 (0,30%), Λευκά/Αποχή 11.991 (0,04%)
Ειδικά για το μέρισμα αποφασίσθηκε:
Το μέρισμα που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ανέρχεται στα 0,66 € ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 17ης Οκτωβρίου 2006 είχε αποφασιστεί η διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2006 ύψους 0,30 € ανά μετοχή, το οποίο καταβλήθηκε στους κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 8ης Νοεμβρίου 2006 μετόχους της Εταιρείας.
Δικαιούχοι για το υπόλοιπο του μερίσματος της χρήσεως του 2006 ύψους τριάντα έξι λεπτών του Ευρώ (0,36€) ανά μετοχή, είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Πέμπτη 19 Απριλίου 2007, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. Από την Παρασκευή, 20 Απριλίου 2007, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2006.
Σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας μας ότι: η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και θα αρχίσει την 30.04.2007 μέχρι την 30.04.2008, περίοδο κατά την οποία:
• οι μέτοχοι θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω των Χειριστών τους (Χρηματιστηριακές Εταιρείες & Τράπεζες), οι οποίοι θα απευθυνθούν στην ανάδοχο Εθνική Τράπεζα (Υποδ/νση Θεματοφυλακής Ιδιωτών Επενδυτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Τμήμα Εταιρικών Πράξεων και Αναδοχών, Καραγ. Σερβίας 6 - Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 210-3340611 & 210-3340613, αρμόδιοι κκ. Ιωάννης Ξύδης, Ηλίας Δημητρίου).
• παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης μεμονωμένων μετόχων της Εταιρείας (οι οποίοι δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους για την είσπραξη μερισμάτων) να προβούν στην είσπραξη του μερίσματος αυτοπροσώπως σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και κοινοποιώντας τον ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) ή προσκόμιση εκτύπωσης του από το Σ.Α.Τ.
• Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης των μεμονωμένων μετόχων από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπρόσωπους τους (με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης του δικαιούχου, θεωρημένης ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή).
Μετά την 30.04.2008, η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Τ.Κ. 15 125, Μαρούσι-Αθήνα, τηλ. Επικοινωνίας 210-6156000, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).