Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 5.5.2009

Η Εταιρεία Intralot σας ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 5ης Μαΐου 2009 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης.
Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008 της INTRALOT.
Παρέστησαν 70 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 57.152.911 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 35,95 %). Ψήφισαν: Υπέρ 57.152.911 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2008-31.12.2008).
Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2008.
Παρέστησαν 70 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 57.152.911 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 35,95 %). Ψήφισαν: Υπέρ 54.572.134 (95,48%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 2.580.777 (4,52%)
Σημειώνεται ότι για τη λήψη της απόφασης επ’ αυτού του θέματος ψήφισαν τα μέλη του ΔΣ και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές που τους ανήκαν και όχι με αυτές που εκπροσωπούσαν (ποσοστό εκπροσώπησης 4,52%)

3. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Ανακοινώθηκε και επικυρώθηκε η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 2ας Οκτωβρίου 2008 του κ. Πέτρου Σουρέτη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Φοίβου Χατζή.
Παρέστησαν 70 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 57.152.911 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 35,95 %). Ψήφισαν: Υπέρ 57.032.911 (99,79%), Κατά 120.000 (0,21%), Λευκά/Αποχή 0

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 όπως τροποποιημένος ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον Ν. 3693/2008.
Εκλέχθηκε νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή θητεία σύμφωνα με το αρθ. 19 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

1.Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,
2.Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου,
3.Ανδρέας Παπούλιας του Βασιλείου,
4.Φώτιος Μαυρουδής του Θρασυβούλου,
5.Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,
6.Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου,
7.Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη,
8.Σωτήριος Φίλος του Νικολάου και
9.Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου

Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ.
1.Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου,
2.Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, και
3.Σωτήριος Φίλος του Νικολάου.

Επίσης εκλέχθηκε νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, που θα αποτελείται από τα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ κ.κ. Σωτήριο Φίλο, Δημήτριο Χατζηγρηγοριάδη και Αναστάσιο Τσούφη
Παρέστησαν 70 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 57.152.911 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 35,95 %). Ψήφισαν: Υπέρ 56.791.658 (99,37%), Κατά 361.253 (0,63%), Λευκά/Αποχή 0

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2009 - 31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» για τον έλεγχο της χρήσης 2009 και καθορίστηκε ο τρόπος αμοιβής της.
Παρέστησαν 70 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 57.152.911 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 35,95 %). Ψήφισαν: Υπέρ 56.716.558 (99,24%), Κατά 361.253 (0,63%), Λευκά/Αποχή 75.100 (0,13%)

6. Έγκριση αμοιβών επί των κερδών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009, κατ’ άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002.
Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής κάθε μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο από 1.1.2008 έως 31.12.2008. Επίσης αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002, ο καθορισμός της αποζημιώσεως του τρέχοντος έτους των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει
εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Παρέστησαν 70 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 57.152.911 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 35,95 %). Ψήφισαν: Υπέρ 56.716.558 (99,24%), Κατά 361.253 (0,63%), Λευκά/Αποχή 75.100 (0,13%)

7. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο 01.07.2009 - 30.06.2010 κατ’αρθ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
Καθορίστηκαν ανώτατα ποσά μισθών μελών του Δ.Σ. συνδεδεμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία και ειδικότερα των κ.κ. Κ. Αντωνόπουλου, Ανδ. Παπούλια και Φ. Μαυρουδή.
Παρέστησαν 70 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 57.152.911 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 35,95 %). Ψήφισαν: Υπέρ 54.369.896 (95,13%), Κατά 2.707.915 (4,74%), Λευκά/Αποχή 75.100 (0,13%)

8. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε’ του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών.
Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42§ε’ του Ν. 2190/1920, εταιριών.
Παρέστησαν 70 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 57.152.911 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 35,95 %). Ψήφισαν: Υπέρ 57.152.911 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

9. Τροποποίηση του προγράμματος απόκτησης από την εταιρεία ιδίων μετοχών που αποφασίστηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 6.5.2008, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, σχετικά με τα ανώτατα και κατώτατα όρια της αξίας απόκτησής τους και προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα διακράτησής τους για μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.
Εγκρίθηκε η τροποποίηση του προγράμματος απόκτησης από την εταιρεία ιδίων μετοχών που αποφασίστηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 6.5.2008 σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, και ειδικότερα ορίστηκε η κατώτατη τιμή στο 1€ και η ανώτατη στα 10€, ενώ προβλέφθηκε η δυνατότητα διακράτησής τους για μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.
Κατά τα λοιπά το πρόγραμμα θα παραμείνει ως έχει ήτοι η αγορά ιδίων μετοχών θα αφορά μετοχές μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την χρονική περίοδο μέχρι 6.5.2010 (ήτοι 24 μήνες από την 6.5.2008).
Παρέστησαν 70 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 57.152.911 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 35,95 %). Ψήφισαν: Υπέρ 56.911.658 (99,58%), Κατά 241.253 (0,42%) Λευκά/Αποχή 0
Ειδικά για το μέρισμα αποφασίσθηκε:
Το μέρισμα που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ανέρχεται στα 0,22 € ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 10ης Οκτωβρίου 2008 είχε αποφασιστεί η διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2008 ύψους 0,11 € ανά μετοχή, το οποίο καταβλήθηκε στους κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 6ης Νοεμβρίου 2008 μετόχους της Εταιρείας.
Από την Τρίτη 12 Μαΐου 2009, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2008.
Δικαιούχοι για το υπόλοιπο του μερίσματος της χρήσεως του 2008 ύψους έντεκα λεπτών του Ευρώ (0,11€) ανά μετοχή, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ έως και την ημέρα record date*, ήτοι την Πέμπτη 14 Μαΐου 2009.
( * Σύμφωνα με τον νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα «Record Date». Με τον νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).)
Η καταβολή του μερίσματος χρήσεως 2008 θα ξεκινήσει την Τετάρτη 20 Μαΐου 2009.
Η Εταιρεία με νεώτερη ανακοίνωση θα ορίσει την πληρώτρια τράπεζα καθώς τον τρόπο καταβολής του μερίσματος, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η συζήτηση του δεκάτου θέματος της ημερησίας διάταξης που δεν συζητήθηκε ελλείψει της απαιτούμενης εκ του νόμου αυξημένης απαρτίας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την από 10 Απριλίου 2009 Πρόσκληση, την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Μαΐου του 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο «Πολιτιστικό Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο CAPSIS», (οδός Πάρνωνος, αρ. 10, Μαρούσι Αττικής), χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.