Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 6.5.2008

Η Εταιρεία Intralot σας ενημερώνει, σύμφωνα με τα άρθρα 278 και 290 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 6ης Μαΐου 2008 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης.
Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 της INTRALOT.
Παρέστησαν 96 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 76.532.583 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 48,15 %). Ψήφισαν: Υπέρ 76.532.583 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2007-31.12.2007).
Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2007.
Παρέστησαν 96 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 76.532.583 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 48,15 %). Ψήφισαν: Υπέρ 48.255.346 (63,05 %), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 28.277.237 (36,95%).
Σημειώνεται ότι για τη λήψη της απόφασης επ’ αυτού του θέματος ψήφισαν τα μέλη του ΔΣ και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές που τους ανήκαν και όχι με αυτές που εκπροσωπούσαν (ποσοστό εκπροσώπησης 36,95%)

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και καθορίστηκε ο τρόπος αμοιβής της.
Παρέστησαν 96 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 76.532.583 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 48,15%). Ψήφισαν: Υπέρ 75.296.391 (98,38%), Κατά 1.236.192 (1,62%), Λευκά/Αποχή 0

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 όπως τροποποιημένος ισχύει.
Εκλέχθηκε νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή θητεία σύμφωνα με το αρθ. 19 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,
2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου,
3. Ανδρέας Παπούλιας του Βασιλείου,
4. Φώτιος Μαυρουδής του Θρασυβούλου,
5. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,
6. Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου,
7. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη,
8. Φοίβος Χατζής του Χρήστου και
9. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου

Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ.

1. Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου, και
2. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη

Παρέστησαν 96 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 76.532.583 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 48,15%). Ψήφισαν: Υπέρ 75.296.391 (98,38%), Κατά 1.236.192 (1,62%), Λευκά/Αποχή 0

5. Έγκριση αμοιβών επί των κερδών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008, κατ’ άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002.
Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής κάθε μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο από 1.1.2007 έως 31.12.2007. Επίσης αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002, ο καθορισμός της αποζημιώσεως του τρέχοντος έτους των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Παρέστησαν 96 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 76.532.583 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 48,15%). Ψήφισαν: Υπέρ 75.295.261 (98,38%), Κατά 1.236.192 (1,62%), Λευκά/Αποχή 1.130 (0,001%)

6. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο 01.07.2008 - 30.06.2009 κατ’αρθ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
Καθορίστηκαν ανώτατα ποσά μισθών μελών του Δ.Σ. συνδεδεμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία και ειδικώτερα των κ.κ. Κ. Αντωνόπουλου, Ανδ. Παπούλια και Φ. Μαυρουδή.
Παρέστησαν 96 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 76.532.583 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 48,15%). Ψήφισαν: Υπέρ 76.531.453 (99,99%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 1.130 (0,001%)

7. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε’ του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών.
Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42§ε’ του Ν. 2190/1920, εταιριών.
Παρέστησαν 96 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 76.532.583 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 48,15 %). Ψήφισαν: Υπέρ 76.532.583 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

8. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στον Ν. 3604/2007.
Εγκρίθηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στον Ν. 3604/2007
Παρέστησαν 96 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 76.532.583 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 48,15%). Ψήφισαν: Υπέρ 76.531.453 (99,99%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 1.130 (0,001%)

9. Τροποποίηση των άρθρων 15 και 20 του Καταστατικού σε συμμόρφωση με τον Ν. 3156/2003. Ειδικώτερα, τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού ώστε να προβλεφθεί ότι μόνο για την έκδοση των ομολογιακών δανείων που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 3156/2003 απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού προκειμένου να προβλεφθεί συντρέχουσα αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση των ομολογιακών δανείων (με την εξαίρεση όσων εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 3156/2003).
Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 15 και 20 του Καταστατικού ως ανωτέρω.
Παρέστησαν 96 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 76.532.583 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 48,15%). Ψήφισαν: Υπέρ 71.967.611 (94,04%), Κατά 4.546.972 (5,96%), Λευκά/Αποχή 0

10. Τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 04.05.2005, 22.09.2006 και 24.10.2007 και ισχύει (Πρόγραμμα ΙΙ). Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τη ρύθμιση των σχετικών λεπτομερειών.
Το δέκατο θέμα δεν συζητήθηκε ελλείψει της απαιτούμενης εκ του νόμου αυξημένης απαρτίας.

11. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την χρονική περίοδο των επομένων 24 μηνών, με έναρξη ισχύος από 6.5.2008, με κατώτατη τιμή Ευρώ 5 και ανώτατη Ευρώ 20.
Παρέστησαν 96 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 76.532.583 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 48,15%). Ψήφισαν: Υπέρ 68.755.583 (89,84%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 7.777.000 (10,16%)
Ειδικά για το μέρισμα αποφασίσθηκε:
Το μέρισμα που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ανέρχεται στα 0,33 € ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 31ης Οκτωβρίου 2007 είχε αποφασιστεί η διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2007 ύψους 0,15 € ανά μετοχή, το οποίο καταβλήθηκε στους κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 23ης Νοεμβρίου 2007 μετόχους της Εταιρείας.
Δικαιούχοι για το υπόλοιπο του μερίσματος της χρήσεως του 2007 ύψους δέκα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,18€) ανά μετοχή, είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Πέμπτη 8 Μαΐου 2008, σύμφωνα με την εκκαθάριση της ΕΧΑΕ. Από την Παρασκευή, 9 Μαΐου 2008, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007.

Σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας μας ότι: η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και θα αρχίσει την 19.5.2008 μέχρι την 19.5.2009, περίοδο κατά την οποία:

• οι μέτοχοι θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω των Χειριστών τους (Χρηματιστηριακές Εταιρείες & Τράπεζες), οι οποίοι θα απευθυνθούν στην ανάδοχο Εθνική Τράπεζα (Υποδ/νση Θεματοφυλακής Ιδιωτών Επενδυτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Τμήμα Εταιρικών Πράξεων και Αναδοχών, Καραγ. Σερβίας 6 - Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 210-3340611 & 210-3340613, αρμόδιοι κκ. Ιωάννης Ξύδης, Ηλίας Δημητρίου).

• παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης μεμονωμένων μετόχων της Εταιρείας (οι οποίοι δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους για την είσπραξη μερισμάτων) να προβούν στην είσπραξη του μερίσματος αυτοπροσώπως σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας,
προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και κοινοποιώντας τον ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) ή προσκόμιση εκτύπωσης του από το Σ.Α.Τ.

• Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης των μεμονωμένων μετόχων από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπρόσωπους τους (με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης του δικαιούχου, θεωρημένης ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή).
Μετά την 19.5.2009, η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Τ.Κ. 15 125, Μαρούσι-Αθήνα, τηλ. Επικοινωνίας 210-6156000, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).
Η συζήτηση του δεκάτου θέματος της ημερησίας διάταξης που δεν συζητήθηκε ελλείψει της απαιτούμενης εκ του νόμου αυξημένης απαρτίας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την από 14 Απριλίου 2008 Πρόσκληση, την εικοστή (20η) του μηνός Μαΐου του 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο «Πολιτιστικό Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο CAPSIS», (οδός Πάρνωνος, αρ. 10, Μαρούσι Αττικής), χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.