Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας (Επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.5.2020)

Η  INTRALOT ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018, ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 29.5.2020 παρέστησαν νόμιμα 22 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 48.658.913 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 156.961.721 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 31,00%.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 

  1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του  Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

 

Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 48.658.913 (31,00%)
Έγκυρα: 48.658.913
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 48.658.913 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

  1. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019).

 

Εγκρίθηκε, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, καθώς και η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 48.658.913 (31,00%)
Έγκυρα: 48.658.913
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 48.508.913 (99,69%), Κατά 150.000 (0,31%), Λευκά/Αποχή 0.

  1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020 και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εγκρίθηκε η εκλογή των εταιρειών «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» και «GRANT THORNTON» για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού. Εγκρίθηκε επίσης ο καθορισμός της αμοιβής των ανωτέρω Ελεγκτικών Εταιρειών, σύμφωνα με τις σχετικές προσφορές τους προς την Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 48.658.913 (31,00%)
Έγκυρα: 48.658.913
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 48.312.291 (99,29%), Κατά 196.622 (0,40%), Λευκά/Αποχή 150.000 (0,31%).

  1. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ανακοινώθηκε η εκλογή στην συνεδρίαση της 9.3.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας του κ. Χρήστου Δημητριάδη ως νέου μέλους  του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ Δημήτριου Κλώνη.

  1. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας με τετραετή διάρκεια σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018. Επίσης εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. να διαχειριστεί την Πολιτική Αποδοχών πάντοτε με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 48.658.913 (31,00%)
Έγκυρα: 48.658.913
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 47.862.376 (98,36%), Κατά 646.537 (1,33%), Λευκά/Αποχή 150.000 (0,31%).

 

  1. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

Συζητήθηκε και εγκρίθηκε, συμβουλευτικώς, η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση 2019.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 48.658.913 (31,00%)
Έγκυρα: 48.658.913
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 48.427.291 (99,52%), Κατά 81.622 (0,17%), Λευκά/Αποχή 150.000 (0,31%).

  1. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει (πρώην κατ’ άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920).

Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, περιλαμβανομένης της αμοιβής του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει (πρώην κατ’ άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 48.658.913 (31,00%)
Έγκυρα: 48.658.913
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 48.658.913 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

  1. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2020 έως 31.12.2020), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Προεγκρίθηκαν οι καταβολές αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2020 έως 31.12.2020), σύμφωνα με την εγκεκριμένη, από την σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων, Πολιτική Αποδοχών και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 48.658.913 (31,00%)
Έγκυρα: 48.658.913
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 47.321.112 (97,25%), Κατά 1.108.116 (2,28%), Λευκά/Αποχή 229.685 (0,47%).

  1. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 48.658.913 (31,00%)
Έγκυρα: 48.658.913
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 48.508.913 (99,69%), Κατά 150.000 (0,31%), Λευκά/Αποχή 0.

  1. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 με δυνατότητα διανομής των μετοχών που αποκτώνται στο προσωπικό της ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, με δυνατότητα διανομής των μετοχών που αποκτώνται στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4308/2014) μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την χρονική περίοδο των επόμενων 24 μηνών, με έναρξη ισχύος από 29.5.2020 και μέχρι τις 29.5.2022 με κατώτατη τιμή €0,30 και ανώτατη τιμή €12,00. Επίσης εγκρίθηκε όπως οι ίδιες μετοχές που τυχόν αποκτηθούν να μπορούν να διακρατηθούν για την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 48.658.913 (31,00%)
Έγκυρα: 48.658.913
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 48.427.291 (99,52%), Κατά 231.622 (0,48%), Λευκά/Αποχή 0.