Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

(επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.6.2019)

 

Η  INTRALOT ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018, ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 25.6.2019 παρέστησαν νόμιμα 31 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 58.383.262 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 156.961.721 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 37,20%.

 

 

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

 

  1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του  Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

 

Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 58.383.262 (37,20%)

Έγκυρα: 58.383.262

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 58.383.262 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

 

 

  1. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2018-31.12.2018).

 

Εγκρίθηκε, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, καθώς και η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2018-31.12.2018).

 

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 58.383.262 (37,20%)

Έγκυρα: 58.383.262

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 58.233.262 (99,74%), Κατά 150.000 (0,26%), Λευκά/Αποχή 0

 

 

  1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019 και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εγκρίθηκε η εκλογή των εταιρειών «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» και «GRANT THORNTON» για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού. Εγκρίθηκε επίσης ο καθορισμός της αμοιβής των ανωτέρω Ελεγκτικών Εταιρειών, σύμφωνα με τις σχετικές προσφορές τους προς την Εταιρεία.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 58.383.262 (37,20%)

Έγκυρα: 58.383.262

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 57.819.697 (99,03%), Κατά 563.565 (0,97%), Λευκά/Αποχή 0.

 

 

  1. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει (πρώην κατ’ άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920).

 

Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, περιλαμβανομένης της αμοιβής του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει (πρώην κατ’ άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 58.383.262 (37,20%)

Έγκυρα: 58.383.262

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 56.656.385 (97,04%), Κατά 1.644.115 (2,82%), Λευκά/Αποχή 82.762 (0,14%).

 

 

  1. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2019 έως 31.12.2019), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

 

Προεγκρίθηκαν οι καταβολές αποζημιώσεων και αμοιβών στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2019 έως 31.12.2019).

 

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 58.383.262 (37,20%)

Έγκυρα: 58.383.262

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 56.506.385 (96,78%), Κατά 1.644.115 (2,82%), Λευκά/Αποχή 232.762 (0,40%).

 

 

  1. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

 

Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 58.383.262 (37,20%)

Έγκυρα: 58.383.262

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 58.233.262 (99,74%), Κατά 150.000 (0,26%), Λευκά/Αποχή 0.

 

 

  1. Επιβεβαίωση της από 17.4.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017.

Επιβεβαιώθηκε η από 17.4.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναφορικά με την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της Εταιρείας.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 58.383.262 (37,20%)

Έγκυρα: 58.383.262

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 58.233.262 (99,74%), Κατά 150.000 (0,26%), Λευκά/Αποχή 0.