Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών (23/05/2006)

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 04.05.2006 ενέκρινε εκ νέου την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α. προς στήριξη της χρηματιστηριακής τους τιμής ως ακολούθως :

Ανώτατος αριθμός μετοχών που θα μπορούν να αγορασθούν είναι το 10% του συνόλου αυτών. Ανώτατη τιμή που θα διενεργηθούν οι αγορές είναι τα 35€ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή τα 10€ ανά μετοχή.

Η εν λόγω απόφαση ισχύει από την δεκάτη ημέρα μετά την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, όπως κατά νόμον απαιτείται, και μέχρι την 04.05.2007.