Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών (14/05/2007)

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18.04.2007 ενέκρινε εκ νέου την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5-7 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ακολούθως:
Ανώτατος αριθμός μετοχών που θα μπορούν να αγορασθούν είναι 7.879.396 μετοχές, ήτοι το 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών της Εταιρείας. Ανώτατη τιμή που θα διενεργηθούν οι αγορές είναι τα 35€ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή τα 10€ ανά μετοχή. Η εν λόγω απόφαση ισχύει από την δεκάτη ημέρα μετά την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, όπως κατά νόμον απαιτείται, και μέχρι την 18.04.2008.