Ανακοίνωση για τη διανομή μερίσματος χρήσης 2006

Σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η INTRALOT γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους της ότι, στην Τακτική Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας την 18.04.2007, αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος χρήσης 2006 στους μετόχους της εταιρείας εξήντα έξι λεπτών του ευρώ (0,66€) ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 17ης Οκτωβρίου 2006 είχε αποφασιστεί η διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2006 ύψους 0,30 € ανά μετοχή, το οποίο καταβλήθηκε στους κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 8ης Νοεμβρίου 2006 μετόχους της Εταιρείας.
Δικαιούχοι για το υπόλοιπο του μερίσματος της χρήσεως του 2006 ύψους τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (0,36€) ανά μετοχή, είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Πέμπτη 19 Απριλίου 2007, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. Από την Παρασκευή, 20 Απριλίου 2007, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2006.
Σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας μας ότι: η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και θα αρχίσει την 30.04.2007 μέχρι την 30.04.2008, περίοδο κατά την οποία:
• οι μέτοχοι θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω των Χειριστών τους (Χρηματιστηριακές Εταιρείες & Τράπεζες), οι οποίοι θα απευθυνθούν στην ανάδοχο Εθνική Τράπεζα (Υποδ/νση Θεματοφυλακής Ιδιωτών Επενδυτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Τμήμα Εταιρικών Πράξεων και Αναδοχών, Καραγ. Σερβίας 6 - Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 210-3340611 & 210-3340613, αρμόδιοι κκ. Ιωάννης Ξύδης, Ηλίας Δημητρίου).
• παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης μεμονωμένων μετόχων της Εταιρείας (οι οποίοι δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους για την είσπραξη μερισμάτων) να προβούν στην είσπραξη του μερίσματος αυτοπροσώπως σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και κοινοποιώντας τον ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) ή προσκόμιση εκτύπωσης του από το Σ.Α.Τ.
• Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης των μεμονωμένων μετόχων από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπρόσωπους τους (με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης του δικαιούχου, θεωρημένης ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή).
Μετά την 30.04.2008, η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Τ.Κ. 15 125, Μαρούσι-Αθήνα, τηλ. Επικοινωνίας 210-6156000, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. 210-6156000 ή το Τμήμα Θεματοφυλακής της Εθνικής Τράπεζας, τηλ. επικοινωνίας 210-3340619/617/613.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.