Ανακοίνωση για τη διανομή μερίσματος χρήσης 2008

Η INTRALOT γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους της ότι, κατά την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 5.5.2009, αποφασίσθηκε η διανομή υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2008 στους μετόχους της, έντεκα λεπτών του ευρώ (0,11€) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, ήτοι καθαρό ποσό 0,099€ ανά μετοχή.
(Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 10ης Οκτωβρίου 2008 είχε αποφασιστεί η διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2008 ύψους 0,11 € ανά μετοχή (προ παρακράτησης φόρου), το οποίο καταβλήθηκε στους κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 6ης Νοεμβρίου 2008 μετόχους της Εταιρείας.)
Από την Τρίτη 12 Μαΐου 2009, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2008.
Δικαιούχοι για το υπόλοιπο του μερίσματος της χρήσεως του 2008 ύψους έντεκα λεπτών του Ευρώ (0,11€) ανά μετοχή (προ παρακράτησης φόρου), είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ έως και την ημέρα record date*, ήτοι την Πέμπτη 14 Μαΐου 2009.

( * Σύμφωνα με τον νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα «Record Date». Με τον νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).)

Ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας μας ότι η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και θα αρχίσει την 20.5.2009 μέχρι την 20.5.2010, περίοδο κατά την οποία:

• οι μέτοχοι θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω των Χειριστών τους (Χρηματιστηριακές Εταιρείες & Τράπεζες), οι οποίοι θα απευθυνθούν στην ανάδοχο Εθνική Τράπεζα (Υποδ/νση Θεματοφυλακής Ιδιωτών Επενδυτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Τμήμα Εταιρικών Πράξεων και Αναδοχών, Καραγ. Σερβίας 6 - Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 210-3340611 & 210-3340613, αρμόδιοι κκ. Ιωάννης Ξύδης, Ηλίας Δημητρίου).

• παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης μεμονωμένων μετόχων της Εταιρείας (οι οποίοι δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση στους
Χειριστές τους για την είσπραξη μερισμάτων) να προβούν στην είσπραξη του μερίσματος αυτοπροσώπως σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και κοινοποιώντας τον ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) ή προσκόμιση εκτύπωσης του από το Σ.Α.Τ.

• Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης των μεμονωμένων μετόχων από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπρόσωπους τους (με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης του δικαιούχου, θεωρημένης ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή).
Μετά την 20.5.2010, η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Τ.Κ. 15 125, Μαρούσι-Αθήνα, τηλ. Επικοινωνίας 210-6156000, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. 210-6156000 ή το Τμήμα Θεματοφυλακής της Εθνικής Τράπεζας, τηλ. επικοινωνίας 210-3340619/617/613.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.