Ανακοίνωση για τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2007 (22/11/2007)

Σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η INTRALOT γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους της ότι, με την από 31.10.2007 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η διανομή προμερίσματος χρήσης 2007 στους μετόχους της Εταιρείας δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (0,15€) ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του προμερίσματος χρήσεως του 2007 είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. Από την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2007, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα προμερίσματος χρήσης 2007.
Σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας μας ότι: η καταβολή του προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και θα αρχίσει την 4.12.2007 μέχρι την 3.12.2008, περίοδο κατά την οποία:

• οι μέτοχοι θα εισπράξουν το προμέρισμα μέσω των Χειριστών τους (Χρηματιστηριακές Εταιρείες & Τράπεζες), οι οποίοι θα απευθυνθούν στην ανάδοχο Εθνική Τράπεζα (Υποδ/νση Θεματοφυλακής Ιδιωτών Επενδυτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Τμήμα Εταιρικών Πράξεων και Αναδοχών, Καραγ. Σερβίας 6 - Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 210-3340611 & 210-3340613, αρμόδιοι κκ. Ιωάννης Ξύδης, Ηλίας Δημητρίου).

• παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης μεμονωμένων μετόχων της Εταιρείας (οι οποίοι δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους για την είσπραξη μερισμάτων) να προβούν στην είσπραξη του προμερίσματος αυτοπροσώπως σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και κοινοποιώντας τον ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) ή προσκόμιση εκτύπωσης του από το Σ.Α.Τ.

• Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης των μεμονωμένων μετόχων από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπρόσωπους τους (με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης του δικαιούχου, θεωρημένης ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή).
Μετά την 3.12.2008, η καταβολή του προμερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Τ.Κ. 15 125, Μαρούσι-Αθήνα, τηλ. Επικοινωνίας 210-6156000, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. 210-6156000 ή το Τμήμα Θεματοφυλακής της Εθνικής Τράπεζας, τηλ. επικοινωνίας 210-3340619/617/613.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.