Ανακοίνωση για την διανομή προμερίσματος χρήσεως 2007 (01/11/2007)

Η εταιρία INTRALOT ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, με την από 31.10.2007 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η διανομή προμερίσματος χρήσεως 2007, ποσού 0,30€ ανά μετοχή ή 0,15€ ανά μετοχή εφόσον προηγηθεί της αποκοπής του μερίσματος η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μας με κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπέρ το άρτιον αποθεματικού, και η αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών με την διανομή δωρεάν μετοχών στους παλαιούς μετόχους με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά (split μετοχής).
Η Εταιρεία με νεότερη ανακοίνωσή της – και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου – θα ορίσει την ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων του προμερίσματος, την ημερομηνία αποκοπής, την έναρξη πληρωμής του, καθώς και την πληρώτρια τράπεζα, σύμφωνα με τα άρθρα 292 (2γ) και 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.