Ανακοίνωση για το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου και το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου

Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το  διακριτικό τίτλο “INTRALOT”, σε συνέχεια της από 07.06.2018 γνωστοποίησης της για ακύρωση 2.000.000 ιδίων μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών την 13.06.2018, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε σαράντα επτά εκατομμύρια ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια δεκαέξι ευρώ και τριάντα λεπτά (€47.088.516,30) και διαιρείται σε 156.961.721 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας  τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 156.961.721.