Ανακοίνωση για το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου και το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου

Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το  διακριτικό τίτλο “INTRALOT”, σε συνέχεια της από 26.05.2022 γνωστοποίησης της για ακύρωση 3.724.936 ιδίων μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών την 01.06.2022, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:
Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της INTRALOT ανέρχεται πλέον σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα μια χιλιάδες τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (€44.561.035,50) και διαιρείται σε 148.536.785 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας  τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT ανέρχεται σε 148.536.785.
Κατόπιν τούτου, η INTRALOT δεν κατέχει ίδιες μετοχές.