Ανακοίνωση για το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου και το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου

Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το  διακριτικό τίτλο “INTRALOT”, σε συνέχεια της από 27.07.2021 γνωστοποίησης της για ακύρωση 4.700.000 ιδίων μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών την 02.08.2021, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της INTRALOT ανέρχεται πλέον σε σαράντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια δεκαέξι ευρώ και τριάντα λεπτά (€45.678.516,30) και διαιρείται σε 152.261.721 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας  τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT ανέρχεται σε 152.261.721.

Η INTRALOT κατέχει πλέον 3.724.936 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 2,45% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου.