Ανακοίνωση για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του Ν.3556/2007 (25/09/2007)

Η εταιρεία INTRALOT, στα πλαίσια των διατάξεων του Ν.3556/2007 και της απόφασης αρ.1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προς σκοπό υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων, επτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (29.153.765,57) διαιρούμενο σε εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια, επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες, εννιακόσιες εξήντα μια (78.793.961) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (0,37 ευρώ) εκάστης.