ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 27/05/2016

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, το άρθρο 4.1.4.2 του κανονισμού του Χ.Α. και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.05.2016, εγκρίθηκε πρόγραμμα απόκτησης από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που τυχόν έχουν αποκτηθεί και διακρατούνται από την εταιρεία (σήμερα ανερχομένων σε 560.648 ίδιες μετοχές ήτοι σε ποσοστό 0,35%), για χρονική περίοδο 24 μηνών, με έναρξη ισχύος από 11.06.2016 και μέχρι τις 11.06.2018, με κατώτατη τιμή €1 και ανώτατη τιμή €12. Επίσης εγκρίθηκε όπως οι ίδιες μετοχές που τυχόν αποκτηθούν να μπορούν να διακρατηθούν για την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.