Ανακοίνωση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, το άρθρο 4.1.4.2 του κανονισμού του Χ.Α. και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16.05.2018, εγκρίθηκε πρόγραμμα απόκτησης από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που τυχόν έχουν αποκτηθεί και διακρατούνται από την εταιρεία (σήμερα ανερχομένων σε 748.661 ίδιες μετοχές ήτοι σε ποσοστό 0,48% του μετοχικού της κεφαλαίου, κατόπιν ακυρώσεως 2.000.000 ιδίων μετοχών και αντίστοιχης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως εγκριθέν θέμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων), για χρονική περίοδο 24 μηνών, με έναρξη ισχύος από 16.05.2018 και μέχρι τις 16.05.2020, με κατώτατη τιμή €0,30 και ανώτατη τιμή €12,  καταργούμενου του προηγούμενου προγράμματος που επρόκειτο να λήξει στις 11.06.2018. Επίσης εγκρίθηκε όπως οι ίδιες μετοχές που τυχόν αποκτηθούν να μπορούν να διανεμηθούν στο προσωπικό της Εταιρείας και στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν, ή/και να διακρατηθούν για την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.