Ανακοίνωση Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, το άρθρο 4.1.4.2 του κανονισμού του Χ.Α. και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.05.2020, εγκρίθηκε πρόγραμμα απόκτησης από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί και διακρατούνται από την εταιρεία (σήμερα ανερχομένων σε 9.200.033 ιδίων μετοχών ήτοι σε ποσοστό 5,861% του μετοχικού της κεφαλαίου), για χρονική περίοδο 24 μηνών, με έναρξη ισχύος από 29.05.2020 και μέχρι τις 29.05.2022, με κατώτατη τιμή €0,30 και ανώτατη τιμή €12. Επίσης εγκρίθηκε όπως οι ίδιες μετοχές που τυχόν αποκτηθούν να μπορούν να διανεμηθούν στο προσωπικό της Εταιρείας ή/και στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν, ή/και να διακρατηθούν για την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.