Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (01/02/2008)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:

-Ο κ. Χρονάς Αθανάσιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 30.1.2008 σε πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 34.650,00 ευρώ.

-Ο κ. Κόκκαλης Πέτρος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 1.2.2008 σε πώληση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 114.000,00 ευρώ.