Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι: Ο κ. Κατάκης Ιωάννης – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 29.7.2009 σε πώληση 4.168 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 18.049,12 ευρώ, καθώς και την 30.7.2009 σε πώληση 31.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 135.490,90 ευρώ.