Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:
- Η κα. Λαναρά Ευσταθία – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 24.9.2009 σε πώληση 9.792 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 48.470,40 ευρώ.