Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 (14/11/2007)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:
-Ο κ. Κασιωτάκης Βασίλειος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 13.11.2007 σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 29.140,00 ευρώ.
-Ο κ. Χατζηγρηγοριάδης Δημήτριος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 13.11.2007 σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 29.437,48 ευρώ.