Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 (15/10/2007)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:
-Ο κ. Κατάκης Ιωάννης – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 11.10.2007 σε πώληση 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 73.550,00 ευρώ.
-Ο κ. Χρονάς Αθανάσιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 12.10.2007 σε πώληση 4.099 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 121.020,68 ευρώ.