Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 (26/09/2007)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:
-Ο κ. Τσιλίδης Αργύριος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 25.9.2007 σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 13.500,00 ευρώ.
-Ο κ. Κολιός Γεώργιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 25.9.2007 σε πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 81.000,00 ευρώ.