Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 (28/09/2007)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:
-Ο κ. Φαρρής Κωνσταντίνος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 27.9.2007 σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 57.600,00 ευρώ.