Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:
-Η κα. Λαναρά Ευσταθία – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 2.11.2009 σε πώληση 6.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 26.600,00 ευρώ.