ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007 (02/01/2008)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:

-Ο κ. Πλάκας Γεώργιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 28.12.2007 σε πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 6.850 ευρώ και την 31.12.2007 σε πώληση 680 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 9.322,80 ευρώ.