Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (02/05/2008)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:

-Ο κ. Ζαχαράκης Ιωάννης – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 29/4/2008 σε πώληση 7.200 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 90.434,00 ευρώ.

-Ο κ. Χρονάς Αθανάσιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 29/4/2008 σε πώληση 8.005 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 102.183,80 ευρώ.

-Ο κ. Αθανασίου Ηλίας – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 29/4/2008 σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 25.499,00 ευρώ καθώς και την 30/4/2008 σε πώληση 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 32.000,00 ευρώ.

-Ο κ. Μπορονικολός Ανδρέας – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 30/4/2008 σε πώληση 2.100 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 26.586,00 ευρώ.

-Ο κ. Μουμούρης Χρήστος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 30/4/2008 σε πώληση 1.800 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 23.314,00 ευρώ.

-Ο κ. Κασιωτάκης Βασίλειος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 2/5/2008 σε πώληση 6.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 79.341,21 ευρώ.