Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (03/03/2008)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:

-Ο κ. Μανδράκας Ελευθέριος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 28.02.2008 σε αγορά 250 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 3.100,00 ευρώ.

-Ο κ. Δήμος Αντώνιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 29.02.2008 σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 25.200,00 ευρώ.