Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (04/02/2008)

Η εταιρία INTRALOT ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 9, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - και σε συνέχεια της από 1.2.2008 σχετικής γνωστοποίησης προς την Εταιρεία μας - ότι ο κ. Κόκκαλης Π. Σωκράτης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας κατέχει πλέον 31.800.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, μετά δικαιώματος ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,007% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατόπιν της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από το πρόγραμμα stock option της Εταιρείας την 31.01.2008, έναντι ποσοστού 23,089% που κατείχε σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση προς το επενδυτικό κοινό την 16.12.2004.
Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com).