Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (05/12/2007)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:
-Ο κ. Μαυρουδής Φώτιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 4.12.2007 σε πώληση 8.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 101.929,00 ευρώ.