Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 (06/05/2008)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:

-Ο κ. Ζαχαράκης Ιωάννης – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 2/5/2008 σε πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 6.650,00 ευρώ.

-Ο κ. Καραθανάσης Χαράλαμπος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 29/4/2008 σε πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 6.400,00 ευρώ καθώς και την 2/5/2008 σε πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 6.650,00 ευρώ.

-Ο κ. Γάγγας Ιωάννης – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 2/5/2008 σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 26.600,00 ευρώ.