Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (08/05/2008)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:

-Ο κ. Ταγκαλής Δημήτριος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 6/5/2008 σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 6.260,00 ευρώ.

-Ο κ. Κονδύλης Γεώργιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 6/5/2008 σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 12.040,00 ευρώ.