Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (09/01/2008)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:
-Ο κ. Λάζαρος Ιωάννης – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 20.12.2007 σε αγορά 400 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 5.384,00 ευρώ καθώς και την 21.12.2007 σε αγορά 600 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 7.992,00 ευρώ.