Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Η εταιρία INTRALOTανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Ανδρέας Παπούλιας (εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) προέβη στις εξής συναλλαγές: στις 7/10/2013 στην πώληση 30.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας ευρώ 55.869,00 και στις 8/10/2013 στην πώληση 30.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας ευρώ 56.529,00.