Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Η εταιρία INTRALOT ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Ανδρέας Παπούλιας (εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) προέβη στις εξής συναλλαγές: στις 9/10/2013 στην πώληση 31.332 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας ευρώ 58.713,03 και στις 10/10/2013 στην πώληση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας ευρώ 38.568,00.