Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (11/12/2007)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:

-Ο κ. Ζαχαράκης Ιωάννης – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 7.12.2007 σε πώληση 3.800 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 51.890,00 ευρώ.

-Ο κ. Χρονάς Αθανάσιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 7.12.2007 σε πώληση 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 54.980,00 ευρώ.

-Ο κ. Αθανασίου Ηλίας – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 7.12.2007 σε πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 40.920,00 ευρώ.

-Η κα Πρέπη Κωνσταντίνα – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 7.12.2007 σε πώληση 1.600 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 21.924,00 ευρώ.

-Ο κ. Γάγγας Ιωάννης – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 10.12.2007 σε πώληση 1.091 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 15.274,00 ευρώ.

-Ο κ. Παντολέων Ιωάννης – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 10.12.2007 σε πώληση 25.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 346.608,52 ευρώ.