Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (12/02/2008)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:

-Ο κ. Κρεμμυδάς Δημήτριος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 7.2.2008 σε πώληση 3.400 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 41.820,00 ευρώ.