Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 (13/12/2007)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:
-Ο κ. Βασδάρης Βασίλειος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 12.12.2007 σε πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 7.040,00 ευρώ.